เช็กสิทธิ์ด่วน! เตรียมใช้บัตรประชาชนแทนบัตรคนจนในต้นปีหน้า

บัตรประชาชน

เตรียมเฮ ถ้าคุณจน คุณได้รับสิทธิ์นั้น

นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เผยหลังการประชุม คณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม ว่า การใช้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นั้น ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ใช้ บัตรประจำตัวประชาชน แบบสมาร์ทการ์ด แทนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน เพื่อทำให้ประชาชนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้รับความสะดวกมากขึ้น นอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบให้สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ไปพิจารณาหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่าง ๆ อีกครั้ง เพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยให้เข้าเป้ามากที่สุด เบื้องต้นได้กำหนดเกณฑ์รายได้ของครอบครัวที่จะนำมาคำนวณสิทธิ ต้องมีรายได้ไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี จากเดิมที่ใช้เกณฑ์รายได้ส่วนบุคคลไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีเป็นหลัก

ทั้งนี้ได้ยกตัวอย่างการคำนวณรายได้ครอบครัว สมมติว่าสามีมีรายได้ 150,000 บาท ภรรยามีรายได้ 50,000 บาท เมื่อนำมารวมกันแล้วเท่ากับ 200,000 บาทต่อปี หากเป็นเชนนี้ถือว่าไม่เข้าเกณฑ์ แต่หากครอบครัวนั้นมีลูกอายุต่ำกว่า 18 ปี จำนวน 1 คน เมื่อนำรายได้ของสามีและภรรยามารวมกัน คือ 200,000 บาท แล้วหารด้วย 3 คน คือ พ่อ แม่ และลูก จะทำให้เหลือรายได้ตกคนละ 66,666 บาทต่อปี หากเป็นเช่นนนี้จะถือว่า ภรรรยาเข้าเกณฑ์เป็นผู้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ขณะที่สามีจะถือว่ารายได้เกินเกณฑ์แต่เริ่มแรก และลูกอายุต่ำกว่า 18 ปี ให้ถือว่าทั้ง 2 คนนี้ (พ่อกับลูก) ไม่เข้าเกณฑ์ที่จะได้รับสิทธิ

ขณะที่คุณสมบัติผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิม ต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทยเท่านั้น และมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ มีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี มีทรัพย์สินทางการเงิน เช่น เงินฝากธนาคาร พันธบัตร สลากออมสิน ฯลฯ รวมกันไม่เกิน 100,000 บาท

“เรามีความตั้งใจอยากให้แล้วเสร็จภายในปีนี้เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน ซึ่งที่ประชุมได้ให้สำนักงานเศรษฐกิจการคลังไปตรวจสอบหลักเกณฑ์ และข้อจำกัดต่าง ๆ ตามข้อเสนอแนะของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ แล้วมาหารือร่วมกันอีกครั้ง หากได้ข้อสรุปจะเสนอคณะรัฐมนตรี โดยเร็วที่สุด” นายสันติกล่าวโดยสรุป

อย่างไรก็ตาม เรื่องนี้ต้องรอให้หลักเกณฑ์แล้วเสร็จเสียก่อน แล้วทางกระทรวงการคลังจะนำเสนอแก่คณะรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติและประกาศใช้ คาดว่าจะเริ่มใช้จริงได้ประมาณต้นปีหน้า.

โดย กองบรรณาธิการ