ลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่ 5 กันยายน 2565

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด

ลงทะเบียนบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่มาแล้ว!!!

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2565 ตามที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงหลักเกณฑ์เรื่องคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนตาม โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ ปี 2565 จำนวนประมาณ 20 ล้านคน มีแผนจะเริ่มเปิดให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยลงทะเบียนในเดือนสิงหาคม 2565

นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ได้เผยถึงความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ มีเกณฑ์ความเป็นไปด้ว่าจะเริ่มเปิดลงทะเบียนรอบใหม่ได้ภายในเดือนสิงหาคม 2565 โดยตามแผนแล้วจะจ้างนักศึกษา หรือผู้ที่จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และยังไม่มีงานทำ มาฝึกเพื่อแนะนำประชาชนในเรื่องของการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่จะมีการลงทะเบียนรอบใหม่

คุณสมบัติผู้สามารถลงทะเบียนบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 รอบใหม่

 • สัญชาติไทย มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปไม่เป็นบุคคลดังต่อไปนี้ ภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช ผู้ต้องขัง ผู้ถูกกักกัน ผู้ต้องกักขัง บุคคลที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ฯ ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ ผู้รับบำเหน็จรายเดือน ผู้รับบำนาญปกติ หรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ ข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา
 • มีรายได้ส่วนตัวเฉลี่ยของครัวเรือนต่อคนไม่เกิน 1 แสนบาท 
 • ไม่มีทรัพย์สินทางการเงินได้แก่ เงินฝาก สลาก พันธบัตรและตราสารหนี้ภาครัฐ เฉลี่ยเกิน 100,000 บาทต่อคน 
 • จะต้องไม่มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ เกินกำหนด เช่น บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ พื้นที่ไม่เกิน 25 ตารางวา
 •  ห้องชุดไม่เกิน 35 ตารางเมตร
 • ส่วนที่ดินเพื่อการเกษตรไม่เกิน 10 ไร่
 • ที่ดินทั่วไปไม่เกิน 1 ไร่ 
 • ไม่มีบัตรเครดิต 
 • ไม่มีเงินกู้เกินที่กำหนด  เช่น กู้สำหรับที่อยู่อาศัยไม่เกิน 1.5 ล้านบาท วงเงินกู้รถยนต์ไม่เกิน 1 ล้านบาท.

ลงทะเบียนบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ที่ไหน

ลงทะเบียนบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่าน 2 ช่องทาง ดังนี้

 • ทางออนไลน์ หรือ เว็บไซต์ที่ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง กำหนดขึ้นมาเพื่อเปิดให้ผู้มีคุณสมบัติลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่
 • สมัครด้วยตัวเอง

สำหรับจุดลงทะเบียนบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแบบเดินเข้าไปสมัครด้วยตนเองนั้น จะมีคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) เป็นผู้ช่วยประสานงานการลงทะเบียนรอบใหม่ โดยสามารถวอล์กอินลงทะเบียนบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ที่หน่วยงานดังต่อไปนี้

 • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 • ธนาคารออมสิน
 • ธนาคารกรุงไทย จำกัด
 • กรมบัญชีกลาง
 • กระทรวงมหาดไทย ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ
 • สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร
 • สำนักงานเมืองพัทยา หรือ ณ สถานที่ที่หน่วยงานรับลงทะเบียนกำหนด

ส่วนการลงทะเบียบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนผ่านทางออนไลน์ ซึ่งทำที่บ้านหรือที่ไหนก็ได้ที่มีอินเทอร์เน็ต จะสามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์จากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ที่จะกำหนดขึ้นมาเพื่อเปิดรับลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่

วิธีใช้บัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ผู้ได้รับสิทธิจากโครงการ ปี 2565 จะใช้บัตรประจำตัวประชาชนแทนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เนื่องจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เริ่มใช้งานตั้งแต่เดือนตุลาคม ปี 2560 มีอายุการใช้งาน 5 ปี และจะหมดอายุในเดือนกันยายน ปี 2565

เริ่มใช้สิทธิบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้วันไหน

ทั้งนี้ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ คาดว่าจะสามารถเริ่มใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ที่มาของข่าวบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ: กรมบัญชีกลาง

เว็บไซต์ nittayasan.com