ลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่ 5 ก.ย. – 19 ต.ค. 2565

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังได้ข้อสรุปการเปิดลงทะเบียนรับสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ เริ่มตั้งแต่ 5 กันยายน – 19 ตุลาคม 2565 รวมเป็นระยะเวลาที่ใช้ในการลงทะเบียน 45 วัน และมีเป้าหมายในการลงทะเบียนให้ได้ถึง 16 ล้านคน จากเดิมที่มีเพียง 13 ล้านคนเท่านั้น อย่างไรก็ตาม เงินและสิทธิ์กว่าจะได้ก็คาดว่าจะเริ่มใช้จ่ายได้ในปีหน้า เดือนมกราคม 2566

คุณสมบัติผู้ลงทะเบียน

• สัญชาติไทย
• อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป
• ไม่เป็นภิกษุ ผู้ต้องขัง เจ้าหน้าที่รัฐและรัฐวิสาหกิจ
• รายได้ไม่เกิน 100,000 บาท/ปี
• ครอบครัวรายได้เฉลี่ย ไม่เกิน 100,000 บาท/ปี
• ต้องไม่มีวงเงินกู้ หรือ มีวงเงินกู้ แต่ไม่เกินหลักเกณฑ์
• ต้องไม่มีบัตรเครดิต
• ไม่มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ หรือ มีกรรมสิทธิ์ ตามหลักเกณฑ์

เกณฑ์ลงทะเบียนที่ปรับใหม่

• เปิดให้ลงทะเบียนสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 เริ่มตั้งแต่ 5 กันยายน – 19 ตุลาคม 2565
• เปิดรับลงทะเบียนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
• มีการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ลงทะเบียนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
• ผู้ได้รับสิทธิปี 2565 จะใช้บัตรประชาชนแทนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรเดิมใช้ได้ถึงก.ย.65)

เอกสารสำหรับลงทะเบียนสมัคร

• บัตรประชาชนตัวจริงของผู้ลงทะเบียนแบบ Smart Card
• สำเนาทะเบียนบ้าน
• สำเนาหน้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ลงทะเบียน
• สำเนาบัตรประชาชนผู้รับอุปการะ(ถ้ามี)
• ใบมอบอำนาจกรณีที่ตัวเองมาไม่ได้
• บัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ
• สำเนาบัตรประจำตัวผู้พิการ (ถ้ามี)
• สำเนาเอกสารการลงทะเบียนว่าเป็นเกษตรกร (ถ้ามี)
• ใบรับรองแพทย์
• สำเนาหน้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ดูแล (กรณีผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้)

ที่มา: กรมบัญชีกลาง

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

สนับสนุนข้อมูลโดย ycbd.website


เว็บไซต์ nittayasan.com