ประวัติ ม.จ. มงคลเฉลิม ยุคล พระโอรสพระองค์เจ้าเฉลิมพลฑิฆัมพร

ประวัติ ม.จ. มงคลเฉลิม ยุคล พระโอรสพระองค์เจ้าเฉลิมพลฑิฆัมพร

หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล ประสูติวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2479 เป็นพระโอรสใน พลตรี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเฉลิมพลฑิฆัมพร ประสูติแต่ หม่อมสมเชื้อ มุกสิกบุตร (สกุลเดิม ชมเสวี) เสกสมรสกับ หม่อมบงกชปริยา ยุคล ณ อยุธยา มีบุตร-ธิดา รวม 3 คน

ประวัติ ม.จ. มงคลเฉลิม ยุคล


ทรงสำเร็จการศึกษาปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยนอร์ทอีสเทิร์น สหรัฐอเมริกา, ปริญญาตรี พาณิชยศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภายหลังจากทรงสำเร็จการศึกษาแล้ว หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ทรงปฏิบัติงานในตำแหน่งต่าง ๆ ของ ธนาคารกรุงเทพ ดังนี้

  • 2509 – 2542 ผู้บริหาร บริษัท ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
  • 2543 – 2546 ที่ปรึกษาประจำฝ่ายการประชาสัมพันธ์ บริษัท ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
  • 2546 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
  • 2547 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บริษัท ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

สิ้นชีพิตักษัยด้วยโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะรุนแรง เมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2565 ณ เวลา 15.17 ณ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ สิริชันษา 86 ปี 


เว็บไซต์ nittayasan.com