ykitji;piuko;iuki9776ku

เรื่องสั้น "ร้านเหล้าของคนหูหนวก" โดย ธาร ยุทธชัยบดินทร์

เรื่องสั้น “ร้านเหล้าของคนหูหนวก” โดย ธาร ยุทธชัยบดินทร์