ต้องการติดต่อสอบถามเว็บไซต์ nittayasan.com

สนใจลงโฆษณา ข่าวประชาสัมพันธ์ หรือเรื่องอื่น ๆ

กรุณาติดต่อผ่าน E-mail : [email protected]

หน้าแรกเรื่องอื่น ๆ2022년 운세. Ting Noi 박사의 어머니가 예언한 소의 해에 태어난 사람들.

2022년 운세. Ting Noi 박사의 어머니가 예언한 소의 해에 태어난 사람들.

안녕하세요, 이 예언은 2022년 소해에 태어난 사람들의 운세입니다. 일, 재정, 사랑, 건강을 포함한 예언으로 소해에 태어난 모든 사람들이 다양한 준비를 할 수 있도록 2022년의 좋은 상황과 나쁜 상황 모두 나쁜 일을 포함하여 (만약 정상적인 인간의 삶이 있다면), 이 예언은 당신의 삶을 계획하는 데 도움이 되는 것으로 간주됩니다.

일하다

2022년 상반기는 직장 확장, 지점 확장, 새로운 프로젝트의 시작 또는 특별한 프로젝트가 시작되는 기간으로 파트너, 가족 등 주변 사람들의 도움으로 성공의 기회가 있습니다. 일하는 시간 행복하고 순조롭게 진지한 계획으로 소통과 조정에는 문제가 없었고, 상반기에는 전혀 문제가 없었다.

2022년 하반기, 상반기부터 성공이 계속되고, 일이 잘 풀리고, 눈에 띄는 성장이 있고, 번영이 있고, 좋은 기회가 있습니다. 일은 여러 가지 방법으로 오고, 당신 자신은 에너지, 열정 및 자신감으로 가득 차 있으며, 이전에 당신의 문제가 해결되고 성공은 점차 사라지고 조급하지 않습니다. 매우 조심하는 것은 너무 많은 야망입니다. 다른 사람과 일할 때 문제가 될 수 있다는 자신감 자신감을 조금 낮추면 다른 사람의 의견을 경청하면 일이 훨씬 수월해지고 소란도 많이 줄어들 것입니다.

재원

2022년 상반기 수입은 일자리를 늘리거나, 지점을 확장하거나, 더 많이 일하면서 발생합니다. 지출을 충당하기에 충분한 수입을 만들기 위해 하나 이상의 일을 할 수 있습니다. 상반기 비용의 대부분은 약 식사, 엔터테인먼트, 어린이 및 가족. 그러나 편안하게 보낼 돈이 있습니다.

2022년 하반기 재정 상황이 확연히 좋아졌습니다. 앞뒤가 바뀌었다고 합니다. 돈을 벌기 쉽습니다. 융통성 있는 금융. 일에서 상당한 돈을 벌어요. 돈이 기하급수적으로 흐릅니다. 무엇이든 하고, 뭐라도, 돈 , 재정 상태. 돈, 재산, 부동산이 있고 그것에 대해 아무것도 모르지만 조심해야 할 것은 돈이 많을수록 더 많은 돈을 써야 합니다. 아마도 새 차, 새 집을 사고 더 많은 돈을 쓰겠지만 계획을 잘 세우십시오.

싱글 사랑

2022년 상반기 아직 싱글, 싱글에 만족, 누군가는 서로 말을 하러 오지만 진지하지 않고, 서두르지 않고, 때론 오래 말을 하고, 그냥 사라져 버린다. 계속 이야기를 나누다 보니 진지한 관계를 시작하지 못했다.

2022년 하반기에는 누군가와 더 진지하게 관계를 시작하는 기준이 있고, 남자친구가 될 수도 있고, 함께 미래를 계획하고, 결혼할 돈을 모을 계획을 세우기 시작하고, 가족을 만들기 위해 몸을 키우고, 어떤 사람들은 주의를 기울이지 않고 일하고 자신을 구축하는 데 집중할 수 있습니다. 사랑이 가능합니다.

사랑 커플

2022년 상반기에는 거리감, 장거리 연애, 일로 인해 헤어져야 하는 문제, 일에 관심이 너무 많아서 함께 할 시간이 없거나 관심을 잊는 커플이 있을 수 있습니다. 어떤 부부에게는 격렬한 다툼이 일어나 잠시 헤어질 지경에 이르지만 한 달도 채 되지 않았다가 다시 돌아와서 이야기하고 평소처럼 이해하고 잘합니다.

2022년 하반기, 사랑은 여전히 ​​헤어질 위험이 있고 긴장이 많이 되고 한쪽은 모든 것을 통제하려고 할 수 있고 다른 한쪽은 사랑 관계를 유지하기 위해 인내를 사용해야 합니다. 여전히 충돌을 피하려고 노력하는 것이 좋습니다 . 놓아주는 연습을 하고 평소보다 더 많은 인내를 부탁해 사랑이 계속될 수 있도록 상황을 너무 비관하지 말고 좋은 점을 찾아라. 첫째, 항상 희망을 가지십시오.

건강

1년 내내 강하며, 열심히 일할 때 스트레스, 통증 및 통증에 문제가 있을 수 있지만 걱정할 것은 없습니다. 또는 걱정

올해의 황소의 해에 태어난 사람들을 위해 완성 2022년 모든 일에 행복과 행운이 가득하길 기원합니다 오늘은 의사선생님이 작별인사를 하셨습니다.

최고의 소원

Maemore Tingnoy

กองบรรณาธิการ
กองบรรณาธิการhttps://nittayasan.com
กองบรรณาธิการของ nittayasan.com เกิดขึ้นจากการรวมตัวของศิลปิน นักเขียน นักเดินทาง นักกิน หมอดู นักข่าว ช่างภาพ และอื่น ๆ อีกมากมาย เพื่อมาใช้เวลาสร้างสรรค์คอนเทนต์ในแบบที่ nittayasan.com ต้องการ เพียงคุณเข้ามาอ่าน พวกเราก็ยินดีแล้ว

insu.link รีวิวประกันภัยที่ดีที่สุด

น่าเชื่อถือ แม่นยำ ครบถ้วน และไว้ใจได้ ให้ข้อมูลประกันภัยทุกประเภท

เรื่องล่าสุด

error: Content is protected !!