หน้าแรกแท็กพระประจำวันเกิด

Tag: พระประจำวันเกิด

การบูชาพระปางประจำวันเกิดเสริมมงคลชีวิต

พระประจำวันอาทิตย์คือ ปางถวายเนตร อยู่ในท่ายืน มือทั้งสองข้างประสานกันอยู่บริเวณหน้าตัก พระเนตรทั้งสองข้างลืมขึ้นและเพ่งมองไปด้านหน้า ปางนี้มีที่มาจากการที่ครั้งพระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้แล้ว ได้ประทับเสวยวิมุตติสุขใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์เป็นเวลาเจ็ดวัน และไปยืนกลางแจ้งทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของต้นพระศรีมหาโพธิ์ โดยมองอยู่เป็นเวลาเจ็ดวัน พระเนตรนั้นไม่กระพริบเลยพระประจำวันจันทร์คือ ปางห้ามญาติ กับปางห้ามสมุทร ลักษณะปางห้ามญาตินี้จะยกเพียงมือขวาขึ้นมาบริเวณหน้าอกเพียงข้างเดียวเท่านั้น ที่มาของปางนี้เนื่องจาก การเดินทางไปห้ามพระญาติระหว่างฟากพระบิดาและพระมารดา ที่ทะเลาะแย่งแม่น้ำโรหิณี ส่วนลักษณะของปางห้ามสมุทร คือ ยกมือทั้งสองข้างบริเวณหน้าอก ที่มาคือ พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงปาฏิหารย์เพื่อทำลายทิฐิมานะของเหล่าชฎิลทั้งหลาย ด้วยการห้ามฝน ห้ามลม...

Popular posts

My favorites

You cannot copy content of this page